Eestlane suhtub väikelaenu vastutustundlikult

esmaspäev jaanuar 29, 2018

Vaadates üha karmistuvaid reegleid laenutoodete reklaamimisel, jääb mulje, et inimesi on lihtne ahvatleda väikelaenu võtma. TF Banki värskest laenukäitumisuuringust selgub aga, et eestlased ei võta väikelaenu nii kergekäeliselt kui võiks arvata. Laenukool toob Teieni lühikese kokkuvõtte väikelaenuturu hetkeolukorrast ning eestlaste laenamismustritest.

Turg on stabiilne.

Väikelaenude võtmiste osakaal on püsinud viimaste aastate jooksul võrdlemisi stabiilsena. 2017. aasta lõpuga oli 16% vastanutest võtnud viimase 12 kuu jooksul väikelaenu. Stabiilsena on püsinud ka hetkel väikelaenu tagasi maksvate inimeste osakaal (24% kõikidest vastanutest) . Natuke alla 90% neist maksab tagasi ühte laenu. Ülejäänutel on 2, 3 või enam laenu. Kõikidest vastanutest ainult 5% on võtnud kiirlaenu ning nendestki pool kavatseb selle refinantseerida väikelaenu abil. 75% küsitletutest vastas, et järgmise 12 kuu jooksul nad väikelaenu ei plaani võtta.

Tühja-tähja pärast laenu ei võeta.

Väikelaenu võtavad inimesed vanuses 26-55 aastat, kellel on madal või keskmisest natuke madalam sissetulek. Elukohaks on enamik vastanutest märkinud maapiirkonna. Rahvuselt on ligi 60% väikelaenuvõtjatest eestlased. Põhiselt võetakse väikelaenu auto ostmiseks või selle parandamiseks (32%). Teiseks peamiseks põhjuseks on ehitus- või remonditööd kodus (28%). Selliste kuluartiklite nagu igapäevaste ostude, terviseteenuste, reisimise, mööbli, elektroonika jms tarbeks tuleb väikelaenu võtmist harvemini ette.

Laenuandjat valitakse hoolega.

Laenupakkujat valides on otsustamisel vastajate jaoks määravaks pakutav intressimäär (33%). Panga või finantsettevõtte usaldusväärsus pole osakaalult pooltki nii oluline (14%), kuid valiku tegemisel on see teisel kohal. Siinkohal teeksime ka huvitava tähelepaneku. Mõlemad aspektid olid just eestlaste jaoks olulised (vastavalt 65% ja 72%), kuid mis puutub ettevõtte mainesesse, siis naisvastajate jaoks oli tegu eriti olulise faktoriga (61% vastanutest).

Laenuandja valikul peetakse veel oluliseks võimalust tagastada laen ennetähtaegselt ilma lisatasudeta ning madalaid või puuduvaid lisatasusid. Ebaolulised tegurid laenuandja valimisel on võimalus võtta erinevates suurustes väikelaenu ja võimalikult pikaks ajaks. Kõige vähem rolli mängib aga klienditeeninduse sõbralikkus.

 

Siit võime järeldada, et eestlast ainult laenu saamise lihtsuse ja kiirusega ei ahvatle. Hinnatakse hoolega laenuintressi ning arvestatakse finantsasutuse taustaga. Laenuvõtjad on erinevas vanuses ja erineva sissetulekuga, kuid laenu võtavad valdav enamus kindla eesmärgiga, mitte hetkeemotsiooni ajel niisama kulutamiseks.

 

17.–29.11.2017 küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus 18-84 vanuseid internetikasutajaid Eestis. Uuringus osales 1000 inimest. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank. Kokkuvõtte tegemisel on tulemusi kõrvutatud varasemate, 2016. ja 2017. aastal tehtud uuringutega, milles on kasutatud sama ankeeti ja valimisuurust.

TF Bank on Stockholmi börsil noteeritud Rootsis registreeritud pank. 1987 aastal Rootsis registreeritud TF Bank on täna kiiresti kasvav, samas riskiteadlik ja stabiilse kapitaliga Põhja-Euroopa pank. Meil on luba tegutseda Eestis, Rootsis, Soomes, Norras, Poolas ja Lätis. TF Bank AB tegutseb Eesti Vabariigis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali kaudu. Panga tegevust kontrollib Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen) ja piiratud ulatuses Eesti Finantsinspektsioon. Vaata lisa www.tfbank.ee.

 

Loe ka:
Blogi kategooriad: Uudised

RahaPTS ja kliendituvastus – mis need veel on?

esmaspäev jaanuar 15, 2018


Kindlasti on Sinu e-mailile TF Bankilt või mõnelt teiselt asutuselt hiljuti laekunud palve anda oma finantskäitumise kohta seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (RahaPTS) lisainfot. Kuigi uut seadust on uudistes põgusalt käsitletud, võis antud palve tulla ilmselt üllatusena. Pärast TF Banki kliendituvastuse küsimustiku väljasaatmist eelmisel nädalal, võeti meiega nii mõnegi küsimusega seoses ühendust.

Vastame antud blogipostituses neist üldistematele, andmaks selgemat ülevaadet, mis asi on kliendituvastus ja milleks seda on vaja.

 

Alustame mõistetest. Mida tähendavad rahapesu ja terrorismi rahastamine?

Rahapesu on kriminaalsest tegevusest (vargus, maksupettus, narko- ja inimkaubandus, salakaubavedu, röövimine jne) saadud raha muutmine seaduslikeks varadeks. Kasutades finantssüsteemi erinevaid tehinguid, püütakse raha kriminaalset päritolu peita.

Terrorismi rahastamine on igasuguse terroriteo, selle toimepanija, terroristliku organisatsiooni ning iga selle liikme igasugune toetamine või rahastamine kas otsese või kaudse vara või teenuse annetamise, annetamiseks kogumise või kasvõi öömaja andmise kaudu. Terrorismi rahastamiseks loetakse ka terroristliku organisatsiooni liikme või terroriteo toimepanija lähedaste toetamine, sealhulgas igapäevaelu kulutuste katmist ja kasvõi pereliikmele toidu või ravimite ostmist.

 

Mis on kliendituvastus?

Kliendituvastus on osa 26.10.2017 vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevatest meetmetest.

Seaduse eesmärk on ennetada ja takistada finantssüsteemide kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Seega peavad kõik Euroopa Liidus tegutsevad finantsasutused ja pangad vastavalt seaduses ette nähtud korrale hindama riske, mil viisil võidakse nende organisatsiooni protsesse kuritegelikel eesmärkidel ära kasutada ning looma nende riskide maandamiseks ettenähtud meetmed.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on ette nähtud mitmeid protsesse. Sealhulgas peab pank uurima nii uute ja kui ka olemasolevate klientide tausta ning hoidma kliendibaasi andmed ajakohasena nii kaua, kuni klient kasutab antud panga teenuseid. Antud nõudest tulenevalt sooritab TF Bank kliendituvastusi, edastades kõikidele oma klientidele tema finantsolukorda, laenu kasutamise eesmärki ja kasusaajat käsitleva kliendituvastusküsimustiku.

Küsimustele vastamine on kohustuslik. Küsimustikuga saad tutvuda siin.

 

Kas TF Bank tohib antud küsimusi küsida?

TF Bank võib ja on seadusega kohustatud antud küsimusi esitama. Kõik küsimused põhinevad uutel juriidilistel nõuetel. Kogu meie klientide kohta käivat teavet käsitletakse konfidentsiaalselt ning töödeldakse vastavalt pangasaladuse ja isikuandmete seaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) toodud nõuetele. Küsimustele vastamine ei mõjuta kliendi krediidivõimelisust ja me ei tee ankeedi vastuvõtmisel päringuid Creditinfole ega Krediidiregistrile.

Põhjus ei ole see, et kahtleme Teis isiklikult. Tegemist on pankadele seatud nõudega mõista ja jälgida klientide pangateenuste kasutamise eesmärke ja tehingute sisu. Seadus kohustab meid enne ärisuhte loomist uurima kliendi tausta ja hoidma seda ajakohasena terve kliendisuhte kestvuse jooksul. Teisisõnu peame sarnaselt turvakontrolliga lennujaamas kontrollima kõiki TF Banki kliente, et takistada neid üksikuid, kes soovivad kuriteo korda saata.

 

Laenulepingut sõlmides juba küsiti minult andmeid – miks ma pean jälle Teile informatsiooni edastama?

Kõik TF Banki väikelaenu, autolaenu ja järelmaksu kliendid on laenu võttes läbinud krediidikontrolli. Uue seaduse valguses aga peame esitama lisaküsimusi, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi. TF Banki kliendituvastuse küsimustik on sisult lihtne ja selle täitmine võtab aega kuni 5 minutit.

Küsimustele vastamine aitab meil luua läbipaistvamat ja turvalisemat finantskeskkonda ning säilitada juriidiliselt korrektset kliendisuhet.

 

Mis juhtub siis, kui jätta küsimustik vastamata?

Kuna tegemist on seadusest tuleneva nõudega, siis oleme kohustatud kliendi käest lisainfot hankima. Juhul, kui meil ei ole võimalik täita seadusest tulenevat nõuet, oleme sunnitud lepingu üles ütlema, sest me ei saa pakkuda teenuseid ilma aktuaalseid kliendiandmeid omamata. Kliendile tähendab see seda, et kogu laenusumma tuleb ennetähtaegselt tagastada.

TF Banki kliendituvastuse küsimustik on sisult lihtne ja selle täitmine võtab aega kuni 5 minutit. Seadusekuuleka kodaniku jaoks, ja seda on ilmselt enamik TF Banki klientidest, on see vaid tühipaljas formaalsus, mille täitmine ei peaks palju ebamugavusi tekitama.

 

Ma ei soovi küsimustele vastata – kas ma pean kohe raha tagastama?

Kui klient ei ole edastanud nõutud informatsiooni TF Bankile hiljemalt 16.02.2018, siis esimese sammuna uurime põhjust, miks inimene pole küsimustele vastanud. Kui kliendil on mõjuv põhjus (pole küsimustikku kätte saanud, pole tehnilisi võimalusi, raskused küsimustikust arusaamisel vms), siis töötame aktiivselt selle nimel, et lepinguline suhe kliendiga säiliks.

Kui aga klient kategooriliselt keeldub küsimustele vastamast, siis on TF Bankil rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt õigus lõpetada antud kliendiga laenuleping. Laenulepingu lõpetamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest ja lepingutingimustest. Lisaks teavitatakse tekkinud olukorrast vastavaid rahapesu tõkestamisega tegelevaid riigiasutusi.

 

Kui Teil on lisaküsimusi.

Kui Te ei leidnud käesolevast blogipostitusest oma küsimusele vastust, siis lugege kindlasti ka korduma kippuvaid küsimusi. Lisainformatsiooni saate ka alljärgnevatelt linkidelt:

 

Kui Teil tekkis küsimusi seoses oma laenulepinguga, siis edastage palun need koos oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodiga e-mailile info@tfbank.ee.

 

KÜSIMUSTIKKU TÄITMA

 

Blogi kategooriad: Uudised

Värske uuring: kes võtavad väikelaenu ja miks?

esmaspäev jaanuar 8, 2018

TF Banki värske laenukäitumisuuringu andmeil on väikelaenude võtmiste osakaal püsinud viimaste aastate jooksul võrdlemisi stabiilsena. Kui aastal 2016 oli viimase 12. kuu jooksul võtnud väikelaenu 13% vastanutest, siis 2017. aasta lõpuks oli see number kasvanud 16 protsendini. Sama stabiilsena on püsinud ka hetkel väikelaenu tagasi maksvate inimeste osakaal, mis on viimase uuringu seisuga 24%. Natuke alla 90% neist maksab tagasi ühte laenu. Ülejäänutel on 2, 3 või enam laenu.

Lisaks väikelaenuvõtjate osakaalu regulaarsele monitoorimisele koostab TF Bank ka keskmise väikelaenuvõtja profiili. Allpool on toodud kokkuvõte, milline on väikelaenu tarbija keskmine vanus, elukoht ja sissetulek ning mis põhjustel ta väikelaenu võtab.

Kes võtab laenu?

Väikelaenu võtavad inimesed vanuses 26-55 aastat. Enamus vanuserühmadest on kaetud, sest erinevalt eluasemelaenust on väikelaen oma suuruse ja taotlemistingimuste poolest kättesaadavam suuremale hulgale inimestele. Lisaks võimaldab see katta oluliselt rohkem erinevaid kulusid, alustades hädaolukordade lahendamisest kodus ja lõpetades unistustereisi ostmisega. 18-25. aastaste ja 56-64. aastaste seas on väikelaenu võtmine madala osakaaluga, sest antud sihtrühma esindajatel pole nende eluetapist tulenevalt väikelaenu taotlemiseks võimalust või vajadust.

Rahvuselt on ligi 60% väikelaenuvõtjatest eestlased. Elukohaks on enamik vastanutest märkinud maapiirkonna. Olulisi erinevusi vastajate sugu ja sissetulekut võrreldes pole.

Miks võetakse laenu?

Tulles tagasi vajaduste juurde, siis põhiselt võetakse väikelaenu auto ostmiseks või selle parandamiseks (32%). Teiseks peamiseks põhjuseks on ehitus- või remonditööd kodus (28%). Ülejäänud laenuvõtmise eesmärgid varieeruvad laial skaalal, igaüks neist moodustab koguvalimist väikese osa (2-8%): igapäevaste kulutuste katmine, terviseteenuste eest tasumine, reisimine, koduseadmete, elektroonikatoodete või mööbli ostmine, hariduse omandamine, varasemate laenude refinantseerimine ja muud põhjused.

„Väikelaenu võrdsustakse tihti kiirlaenuga, mistõttu kipub sellel ka halb maine olema. Tegelikkuses on olukord hoopis teine,“ kommenteeris TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali turundusjuht Birgit Jõgeva. „Nagu viimasest uuringust näha, kasutavad inimesed väikelaenu peamiselt suuremateks praktilisteks väljaminekuteks nagu koduremont ja autoost. Laenule on alternatiiviks muidugi kogumine. Eeldusel, et inimene enne laenuotsuse langetamist arvutab läbi oma igakuised tulud-kulud ning võrdleb erinevaid pakkumisi, on väikelaen aga ajalises mõttes mõistlikum lahendus. Suurema summa kogumine võtab aega. Kui aga igakuiselt teatud summa laenu tarbeks tasumine teeb rahaliselt lõpuks sama välja kui säästmine, siis eelistavad inimesed ostuga mitte oodata.“

TF Bank paneb siinkohal siiski uuesti südamele, et iga laen on finantskohustus ja vajab hoolikat järelemõtlemist. Enne laenu võtmist konsulteeri spetsialistiga. Abiks on ka meie blogi www.laenukool.ee isikliku eelarve ja laenuvõtmise planeerimise alased artiklid.

 

17.–29.11.2017 küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus 18-84 vanuseid internetikasutajaid Eestis. Uuringus osales 1000 inimest. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank. Kokkuvõtte tegemisel on tulemusi kõrvutatud varasemate, 2016. ja 2017. aastal tehtud uuringutega, milles on kasutatud sama ankeeti ja valimisuurust.

TF Bank on Stockholmi börsil noteeritud Rootsis registreeritud pank. 1987 aastal Rootsis registreeritud TF Bank on täna kiiresti kasvav, samas riskiteadlik ja stabiilse kapitaliga Põhja-Euroopa pank. Meil on luba tegutseda Eestis, Rootsis, Soomes, Norras, Poolas ja Lätis. TF Bank AB tegutseb Eesti Vabariigis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali kaudu. Panga tegevust kontrollib Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen) ja piiratud ulatuses Eesti Finantsinspektsioon. Vaata lisa www.tfbank.ee.

 

Loe ka:
Blogi kategooriad: Uudised